[ Navigáció ]

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

 
[ VI Munkaügyi fogalomértelmezés ]
     
 

Munkaügyi létszámnyilvántartásokhoz kapcsolódó fogalomértelmezések

1. Munkajogi állományi létszám

Ide tartoznak az intézménynél alkalmazásban állók.

A munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének napjától a munkavállaló a munkajogi állományi létszámba tartozik, ahonnan a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnését követő első naptári naptól kell törölni. A munkavégzésre irányuló jogviszony megszüntetése esetén a jogszabály, illetve a munkáltató által meghatározott felmondási idő egy részére vagy teljes hosszára a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól felmenthető. A dolgozó azonban munkavégzésre irányuló jogviszonyban marad, s így munkajogi állományba tartozónak tekintendő a teljes felmondási idő alatt, beleértve a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés időtartamát is, függetlenül attól, hogy a felmentési időre járó bért az utolsó munkában töltött napon már kifizették részére. Ugyanakkor nem hosszabbítható meg a munkavállaló munkavégzésre irányuló jogviszonya a pénzben megváltott szabadságidő tartamával. (A további munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók munkajogi létszámadatát az őket főállásban foglalkoztató szervezet számolja el).

A munkajogi állományi létszámba tartoznak a munkaviszonyban állók közül a megfigyelés időszakában ténylegesen munkát végzőkön kívül az ugyancsak munkaviszonyban álló, de átmenetileg - a távollét hosszától függetlenül - munkavégzésre nem kötelezhetőek, így:

- a szülési szabadságon lévők,

- a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők abban az esetben is, ha a 10/1982. (IV.16.) MT sz. rendelet alapján a GYES-t igénybe vevőt más munkáltató részmunkaidőben foglalkoztatja,

- a sorkatonai szolgálatot teljesítők,

- a betegszabadságon lévők,

- a táppénzes (beteg) állományban lévők,

- a tartalékos katonai szolgálatot teljesítők,

- a fizetett és fizetés nélküli szabadságon lévők,

- a más munkáltatóhoz kirendelt (kölcsönadott) munkavállalók a kölcsönadó munkáltatónál,

- a felmondási idejüket töltő munkavállalók a felmondási idő végéig,

- az állásukból felfüggesztett személyek,

- az igazolatlanul távollévők,

- az iskolába, tanfolyamra, továbbképzésre küldött munkavállalók,

- a sztrájkeseményben résztvevők,

- a sportmunkatársak ezzel összefüggő távollétük alatt,

- az egyéb okok miatt a munkáltató engedélyével távollévők,

- a közhasznú munkát végzők.

Nem tartoznak a munkajogi állományi létszámba:

- az 5 munkanapnál nem hosszabb időtartamú munkaviszonyban állók, beleértve az alkalmi munkavállalói könyvvel alkalmazottakat is,

- az átlagosan havi 60 munkaóránál rövidebb idejű munkavégzésre irányuló munkaszerződéssel foglalkoztatottak,

- a megbízási szerződéssel dolgozók, függetlenül attól, hogy a megbízás egyszeri, eseti vagy folyamatos munkavégzésre vonatkozik (utóbbi az előírt munkaidő kritériuma inak figyelembevétel a statisztikai állományi létszámba beletartozik),

- a foglalkoztatott diákok, a szakmai gyakorlaton lévő középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók,

- a külföldi vendégkutatók, a nemzetközi kulturális egyezmény keretében foglalkoztatott aspiránsok és gyakornokok, a belföldi tanulmányúton lévők, a más kutatóhely állományába tartozó vendégkutatók és gyakornokok, a doktori cím elnyeréséig fizetés nélküli gyakorlaton lévők.

2. Statisztikai állományi létszám

A statisztikai állományi létszámba tartoznak a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, a munkából meghatározott okok miatt távollevők kivételével. Azokat a munkavállalókat, akiknek a munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnik, nemcsak a munkajogi létszámból hanem a statisztikai állományi létszámból is törölni kell. Ha a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnését megelőzően a munkavállalót munkáltatója meghatározott időre felmenti a munkavégzési kötelezettség alól, a dolgozó a felmentés napjától nem számítható be a statisztikai állományi létszámba, míg a jogi állományi létszámba tartozás - miként arról korábban már szó volt - a felmentési idő végéig fennáll.

A statisztikai állományi létszám összetétele:

A munkajogi állományi létszámba tartozók, kivéve:

- a szülési szabadságon lévők a szülési szabadság első napjától,

- a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők a fizetés nélküli ilyen jogcímű szabadságuk első napjától (kivéve, ha a munkáltató a 10/1982. (IV.16.) MT sz. rende let alapján a GYES-t igénybevevőt foglalkoztatja),

- a keresőképtelenné vált munkavállalók egyhavi folyamatos betegség után,

- a sorkatonai szolgálatot teljesítők, bevonulásuk első napjától,

- az egyhónapi távollétet követően a fizetés nélküli szabadságon lévők (pl. beteggondozás, építkezés, tanfolyam, iskolarendszerű képzés miatt),

- a tartalékos katonai szolgálatra bevonultak egyhónapos távollétet követően,

- az állásukból felfüggesztett személyek,

- a más munkáltatóhoz kirendelt (kölcsönadott) munkavállalók abban az időszakban,   melyben az őket kölcsönvevő munkáltató fizeti,

- a felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmentett munkavállalók, a munkavégzés  alól történő felmentés első napjától,

- az átmenetileg nem foglalkoztatott bedolgozók a foglalkoztatás szüneteltetésének időpontjától.

Munkajogi állományi létszámba nem tartozók közül:

- akik a GYES igénybevétele idején más munkáltatóval állnak főállásban alkalmazásban, vagy ezt a támogatási formát alanyi jogon veszik igénybe, s emelett a   10/1982. (IV.16.) MT rendelet alapján részmunkaidőben a munkáltatónál dolgozik,

- a szorgalmi időben vagy a szünidőben foglalkoztatott diákok, ha foglalkoztatásuk az   5 napot meghaladja,

- a más munkáltatótól kirendelt (kölcsönvett) munkavállalók abban az időszakban, míg   a munkabérüket a kölcsönvevő munkáltató fizeti,

- azok a munkavállalók, akik főmunkáltatójuknál átmenetileg nincsenek munkavégzésre kötelezve (pl. fizetés nélküli szabadságon vannak), és ezalatt az adott munkáltatónál 5 napot meghaladóan munkát végeznek,

- a sorkatonai szolgálatot teljesítők közül a polgári szolgálatot ellátók.

A statisztikai állományi létszámba tartoznak továbbá a munkavégzés céljából külföldi kiküldetésben lévők, valamint az ösztöndíjas tanulmányúton külföldön tartózkodók, ha arra az időre munkadíjukat (a betöltött munkakörre jellemző hazai átlagkeresetet) a hazai munkáltató fizeti. Utóbbi esetben, ha a tanulmányút csak fizetés nélküli szabadsággal engedélyezett, a munkavállaló csak legfeljebb egy hónapos távollét esetén tartozik a statisztikai állományi létszámba, ennél hosszabb távollét esetén annak teljes idejére törölni kell abból.

3. Átlagos statisztikai létszám

A munkavállalók (főállású alkalmazásban állók - tehát a statisztikai állományi létszámba tartozók -, illetve a további munkaviszonyban állók) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjának figyelembe vételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát figyelembe véve kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak csak egy részére esett.

 

[ Copyright ]
© Copyright 1997-2005 PRNT
Az oldalak, a bennük megjelenő összes információ és anyag, illetve elrendezésük szerzői joga a PRNT tulajdona.